உயிரெழுத்துப் பா வாணம் – 1

12

உயிரெழுத்துப் பா வாணம் – 1

அன்பு அணைப்பு ஆன்ம பலம்.
ஆங்கார ஆகுலம் ஆலகாலவிடம்.
இணங்கிடாது இடைஞ்சல் மனம்.
ஈரணத்தில் ஈவிரக்கம் ஏது!
உறுதிப்பாடு உறுமுதல் அல்ல.
ஊட்டமற்ற மனம் அலையும்.

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
26-12-20013

images 2356