பாட்டி வடை சுட்ட கதை

     

சகோதரர் நடராஐன் மாரியப்பனின் கவிதை ரி.ஆர்.ரி தமிழ் ஒலி வானொலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.

http://youtu.be/SP6Lfn3GRZo

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSP6Lfn3GRZo&h=59f0bdokbtKOXCsvv2P3WU8zfWA

Saraswathipooja_MsVetha Ilangam.wmv
www.youtube.com

2. கலாச்சாரப் பலம்.

     

http://youtu.be/0utBpilaP3U

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0utBpilaP3U&h=63d598w4mR211Q6H59K_etVzxcw

1. தொழுகைப் பூக்கள்.

தொழுகைப் பூக்கள்.

கோதரர் நடராஐன் மாரியப்பன் முகநூலில் எழுதிய கவிதை. 31-9-2010 ரி.ஆர்.ரி கவிதை நேரத்தில் என்னால் வாசிக்கப் பட்டது.

http://youtu.be/ePyaZ6lXntk?list=UUv0OBUIdGOEDR0edXrxOJQA

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DePyaZ6lXntk&h=c175efjes9dBb7tmLsWCrIk-fxA