283. உள் முகம் அதிசயம்!!!!…

408519_342176865898112_89041423_n

உள் முகம் அதிசயம்!!!!…

 

 

தாகம் தீவிர அறிவுத் தாகம்.

மோகம் நிறை தமிழின் தாகம்.

தாகம் தணியாத அன்புத் தாகம்.

நாகம் போன்றது பணத்தின் தாகம்.

 

பாகம் பாகமாய் பலவகைத் தாகம்

பாகம் பிரிக்கு மெத்தனை ராகம்!

தேகம் தேயச் சாவு வரையும்

தாக வேகத் தவிப்பி லுலகம்.

 

ஏகமா யிவை எதிரொலிக்கும் வேகம்

மேகம் தொடவும் பாதாளம் வரையும்

சோகம், இன்பம் தொடர் முயற்சியாய்

ஊகம், உறுதியாய் உயரும் வரைக்கும்!

 

அயராத வரைக்கு  மதற்கு அப்பாலும்

உயரம் தொடவும் அடுத்தொரு தாகம்

யுகயுகமாய்ப் பல ராகம் மனிதனுள்

புகும் தாக உள்முகம் அதிசயம்!

 

 

 

பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.

டென்மார்க்.

28-8-2005.      

 

4.2006 இனிய நந்தவனம் இதழில் பிரசுரமானது.

 

 

pink-swirl-divider-1

52. நித்திய நிரந்தரங்கள்.

bullock_cart

நித்திய நிரந்தரங்கள்.

 

 

விடிகாலை ஓசை ஆரவாரங்கள்

          துடிப்பான புலர்தல் அலங்காரங்கள்

புதுக்காலை இயற்கை அலாரங்கள்.

           எக்காலையு மிவைகள் நிரந்தரங்கள்.

மாட்டு வண்டிச் சப்தம்,

            ஆட்டும் சலங்கைச் சப்தம்,

ஓட்டும் வேகக்  குலுங்கல்

             கேட்டுத் தூக்கம் அலுக்கும்.

 

ஓடிடும் முதற் பேருந்து

             ஊடும் பெருமூச்சு விருந்து.

ஆலயமணியின் காலை ஆலாபனை

             ஆன்மாவின் ஆலிங்கன அருச்சனை!

மாமரத்துக் குடை முன்றில்

              சாமரம் வீசும் இளந்தென்றல்

பாசுரமாக்கும் சுகம் என்றும்.

              நாதசுரமாக்கும் புதுக்காலை மன்றில்.

 

இலுப்பைக்கனி மாங்கனிகளை வெளவால்

              பழுக்கக்கொத்தும் பாங்கின் எக்காளம்,

கிளுகிளுத்த கும்மாளம்  மௌனத்திரை

              கிழிக்கும் ரௌம்மிய இசைத் தட்டாய்!

சேவல் கூவும் இராகமுலகை

               ஏவல் செய்வது காலையிளமை!

சேவல் காலைக்காவற் பறவை!

               மேவுமிவை அதிகாலைப் பெருமை!

 

 

 

பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.

டென்மார்க்.

17-1- 2003-   ரி.ஆர். ரி தமிழ்அலையில்

2006   இலண்டன் தமிழ் வானொலியில்

 

(முன்றில் – வீட்டின் முன்புறம்.  முன்றில் – வாயில் முற்றம்.)

 

M 1

 

 

51. அதிகம் சிரிக்கிறான் ஆதவன்.

vector drawing

அதிகம் சிரிக்கிறான் ஆதவன்.

 

 

கதிரவன் கதிர் விரித்து

அதிகம் சிரிக்கிறா னருமையிது.

எதிர் கொள்வோ ரனைவரும்

அதிரசமுண்பதாயப்; பெரும்

குதிகொள்கிறார் குதிரை நடையில்.

 

பனியில் நனைந்து உணர்வுகள்

பனிக்கட்டியாகு மனுபவம் தினமும்

டெனிஸ் வாழ்வில் காண்பதால்

முனிவு தவிர்க்கிறது மனதில்

இனிக்கும் காதிரவன் கதிர்.

 

நல்ல கோடை வந்ததாம்

பொல்லாப் பனிக்காலம்

நில்லாது வருவ துறுதியாம்!

சொல்லாமற் சொல்கிறார் சோதிடம்

எல்லவன் கதிர் விரிக்கட்டும்!

 

 

பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.

டென்மார்க்.

23-8-2013.

 

(குதிரைநடை – கம்பீர நடை, பெருமிதநடை. எல்லவன் – சூரியன்.   முனிவு – சினம்)

 

 

 

 

0032

 

 

57. கவிதை பாருங்கள்(photo,poem)

kukai- 2

இதயக் குகைகள் தான் எத்தனை வகை!
உதயமாகும் மிகை எண்ணங்கள் தொகை
உதிக்கும் பகை, நகை, வகை
உலக வாழ்விற்கு ஊறுகாய்ச் சுவை.

vallena

 

19. சிறுவர் பாடல் வரிகள்.

summer13 082

குதிரை ஆட்டம்.

ஆடுங்கோ ஆடுங்கோ

குதிரை ஆடுங்கோ

வெற்றி ஆடுங்கோ!

சிரித்து ஆடுங்கோ

சிவப்புக் குதிரை

மரக் குதிரை  (சிரித்து ஆடுங்கோ)ஆடுங்கோ

முன்னும் சாய்ந்து

பின்னும் சாய்ந்து

இன்னும் வேகமாய்

உன்னி உன்னி ஆடுங்கோ

வெற்றி ஆடுங்கோ

குதிரை ஆடுங்கோ. (ஆடுங்கோ)

 

வண்ணத்திப் பூச்சி     

 

      வண்ணத்திப் பூச்சி வண்ணத்திப் பூச்சி
      எண்ணிப் பார்! எண்ணிப் பார்!
      வண்ணம் பலவே வண்ணம் பலவே
      எண்ணம் கிளறுது!  எண்ணம் கிளறுது!…”’  

ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
31-7-2013

baby-items

50. சிந்தும் முத்தம்…

550081_341251529323979_775776062_n

சிந்தும் முத்தம்…

இந்திர நீல முழுமை இரவில்

சந்திர முத்தம் ஆகாய நுதலில்.

சுந்தரக் கதிரவன் பகல் முழுவதில்

அந்தர முத்தம் ஆகாயம் பூமியில்.

அந்தி பகலில் தாரகைத் தேவதைகள்

தந்த முத்தம் எந்தச் சந்தில்!

காந்தப் பூமி உருண்டு சுழன்று

பாந்தமாய் முத்தம் வாங்கிச் செல்லுதோ!

இயந்திர சரசம் மாநிலம் முழுதும்

தந்திர சரசம் மானுடம் முழுதும்

உந்திக் குதித்து இதயக் கேந்திரத்தில்

குந்துதே இந்த மனச் (உணர்வுச்) சிந்து.

விந்தையெனக் கெந்து மிந்த உந்தல்

சந்தமோ வெறும் மந்தமோ அறியேன்.

விந்தைச் சிந்தையில் சிந்திய பந்தல்

பிந்தாது குந்தட்டும் மனப் பொந்திலே.

பா ஆக்கம் பா வானதி. வேதா. இலங்காதிலகம்.

டென்மார்க்.

14-8-2013.

12720-22coloured

 

18. பெண்ணெ உன் பங்கு பெரிது!.

423031_441831402543770_1633728792_n

பெண்ணெ உன் பங்கு பெரிது!.

 

மாசிலாப் பெண்ணே! உன்னை
மாற்று பண்புடை மனுசியாக
மானுடர் வியக்கவொரு முறையேனும்
மாறு மனிதநேய மனுசியாக!
கண்மணிப் பெண்ணெ! காட்டு
கருணைப் பெண்மை இவள்
கடமைப் பெண் இவளெனக்
கரிசனையா யென்றும்  காட்டு!.

 

சுந்தரப் பெண்ணே! பலவீன

சந்தர்ப்பத்தில் கீழே சாய்வது

நவீனப் பெண்மை அல்ல!

நேர்மை உறுதியுட னடியெடு!

சுதந்திரப் பாதையில் உன்

சுந்தரப் பாதம் நடந்தால்

தளிர்களின் மென் பாதமும்

தளர்வின்றிப் பின் தொடருமே!

 

மலர்ப் பெண்ணெ! மறவாதே!

பசியில் உணவிடுவோன் பெரியோன்

பசி  தீர்ந்திடினும் என்றும்

பகுத்தறிவில் நீ பசியடையாதே!

மரகதப் பெண்ணே! ஊனங்களை

மனதிலிருந்து வேரோடு அகற்று!

மங்கையரினப் பெருமையை நீ

மாநிலதிற்குப் பறைசாற்ற மறக்காதே!

 

பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.

டென்மார்க்.

7-2-2005.

 

 

floral-divider_9_lg236

 

Previous Older Entries