6. மறுமலர்ச்சி.

 

(‘ உறவு’  எனும் இந்திய மாத சிறு சஞ்சிகையில்
புதுவை சிவம் அறக்கட்டளை நடத்திய கவிதைப்
போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு பெற்ற கவிதை.)

          

 

மறுமலர்ச்சி.

இருமனம் இணையும் ஒருவழி யாகம்
இருமனம் சேரும் திருமண யோகம்.
பிணையா இருமனம் திருமணப் பெயரில்
இணையாதொரு வழி ஏகல் நோதல்.
ஆதிக்க நாயகனின் ஆதிக்க நினைவால்
பாதிக்கும் இல்லறம் – நீதியில் பேதம்.
மோதிப் புழுங்குதல் – மிதித்தல் சேதம்.

அன்பின் கசிவு ஆங்காரமாகி, – ஆதிக்கம்
வன்முறைப் புற்றுநோயானால், -பாதிக்கும்
மென்மனம் கண்ணாடியன்றோ,- சோதிக்கும்
எண்ணமேன்? வேதனை அழிக்கும் ஆரோக்கியம்.
தனக்குள் கலங்கும் வெறுப்பான வாழ்வு
தனக்கே சேதம்- பொருமுதல் தேய்வு.
வாழ்வு வளமான வழிமுறைத் தெரிவு.
தாழ்வு வழியேகும் மனக்காப்பு உயர்

 

தாலிக்குள் தாம்பத்தியத்தை முடிச்சிட்ட மூத்தோரே!
தாலியால் வாழ்க்கையே தடுமாறல் நியாயமா?
ஒருவனுக்கு ஒருத்தியென்று ஒடுங்கியே வாழ்வதா?
இருவேறு பாதையாய் திசைமாறல் மறுமலர்ச்சி.
திருவினை பெற்றிட திட்பமான வழிமுறை
திருமண விலக்கு திருப்தியான செயல்முறை.
திருப்பம் நிகழ திடமான வழிமுறை
தித்திக்கும் வாழ்வின் மறுமலர்ச்சித் திறவுகோல்.
        

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
6-9-2006

 ( ரி.ஆர்.ரி தமிழ் ஒலி, இலண்டன் தமிழ் வானொலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்ட கவிதை.)

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Advertisements

101. ஆரோக்கியம்…

ரோக்கியம்…

உள்ளம் ஆரோக்கியமானால்
கள்ளமற்ற சிந்தனை உருவாகும்.
தௌ;ளிமைச் செயலால் உடல் சிறக்கும்.
தன்காலில் சுயமாய் நிற்கின்ற
தன்கையே தனக்குதவும் வாழ்வும்
முன்னோச்சமூக உயர்வின் ஆரோக்கியமே.

கொக்குப் போலக் காத்திருந்து
தக்க சமயத்தில் காரியமாற்றல்
சிக்கலற்ற அமைதியான ஆரோக்கியம்.
விரலிற்கு ஏற்ற வீக்கமாய்
அளவறிந்து, காலம் அறிந்து
வாழ்தலும் நல்ல ஆரோக்கியமே

ஒழுக்கமுடை வாழ்வு முறை,
பழுத்தறிவுடை பெரியோர் உறவு,
இழுக்கில்லா வாழ்வெனும் ஆரோக்கியம்
சீரான உணவும், தேகப்பயிற்சியும்
போராடும் வாழ்வில் நல்ல
ஏராகும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு.

அடிமை வாழ்வு ஒருநாளும்
வடிவு தராது, சுதந்திர
குடியரசே நாட்டிறைமைக்கு ஆரோக்கியம்.
சொந்த மொழியோடு இணைந்து
வந்த வேர் அறிந்து வாழ்தல்
சாந்தி செழிக்கும் ஆரோக்கியமாகும்.

இந்துக்களிருந்த நாட்டிற்கு இந்தியாவிலிருந்து
பௌத்தமிறங்கியது. இலங்கை சிங்களத்
தீவெனவாவது ஆரோக்கியமா! அன்புச்செங்கோல்,
ஆதரவுச் சிம்மாசனம் வன்முறையற்ற
பல்லாக்குப் பவனியால் பண்டிதபவனியாக
வாழ்வுத் தேரோடுதல் ஆரோக்கியமாகும்:

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
7-10-2008.

( ரி.ஆர்.ரி தமிழ் ஒலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

 

                          

10. காலத்திலும் ஞானமாய்…

 

 

 காலத்திலும் ஞானமாய்…

தேவ கிருபையாலே நாம்
தேவ கீதம் இசைப்போம்.
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
தேவ நற்கருணையைப் பாடுவோம்.  (தேவ)

சீவிதம் சிறப்பாய் அமைத்திட
சீதள உலகை உருவாக்கினார்.
சீவ ஆத்துமங்கள் உருவாக்கினார்.
சீவ சுவாசம் தந்திட்டார்.         (தேவ)

ர்த்தருக்கு நன்றியாக நாம்
கருணையை உலகில் பரப்புவோம்.
கடமைகள் சரியாய் கவனிப்போம்.
காலத்திலும் ஞானமாய் நடப்பொம்.  (தேவ)

பாடல்  வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
19-4-2007.

                                        

                             

 

 

Advertisements

19. ஊக்கம் தருமன்பு.

 

 ஊக்கம் தருமன்பு.

வாய்மை, வலிமையாம் தந்தையன்பு,
வலையாக வீட்டில் தாய்மையன்பு,
ஆய்வுக்கும் அப்பாலொரு தூயஅன்பு.
ஓய்வின்றிப் பொழியும் பெற்றோரன்பு.  (வாய்மை…)

த்து விரல்கள் பாசமாய்ப் பதித்து
சொத்தாகப் பிள்ளையைப் பார்ப்பார்.
தித்திக்கப் பேசித் தாய்மொழியை
முத்தாகப் பழக்கும் பெற்றோர்.       (வாய்மை….)

பூக்கும் பெற்றோர் அன்பு
ஊக்கம் தந்து காக்கும்.
ஆக்கமான அன்பிழந்தால்
ஏக்கம், தாக்கம் சோகமே.           (வாய்மை….)

பாடல் – வேதா. இலங்காதிலகம். 
ஓகுஸ், டென்மார்க்.  
21-4-08.

                                                                            

 

Advertisements

18. மூலச்சக்கரங்கள்.

 

 

மூலச்சக்கரங்கள்.

 

அன்புப் போதி மரம்
இன்பப் பெற்றோர் இல்லம்.
பண்பின் இலக்கியம் பெற்றவர்
உன்னத உரை நடைகள்.  (அன்புப்….)

காலச் சக்கரம் சுழல எமக்கு
மூலச்சக்கரம் பெற்றோர்.
சீலமான வாழ்வுத் தேரிற்குப்
பாலமான இராசிச் சக்கரம்.  (அன்புப்…..)

என்னை உருவாக்கிய உயிர்த் துளி.
என்னுள் எதிரொலிக்கும் அன்புமொழி,
எழுத்தாணி இயக்கத்து ஆதார சுருதி
முழுவதும் பெற்றோரின் கொடைகளே.  (அன்புப்….)

பாடல் – வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.  
21-4-08.

                              

Advertisements

17. உறவு வட்டம்

 

 உறவு வட்டம்                                                                   

ருமை உறவு வட்டம்
உருவமைத்தார் உலகில் பெற்றோர்
திருவோடு கருவிலான உரிமை
ஒரு வீடு உறவெனும் பெருமை.                   (அருமை….)

நிறம் மாறாப் பாசம் உயிராட,
திறவுகோல் அன்பு ஆதரவாய்
உறங்காது பாடுபடும் பெற்றேரின்
இறவாத பாசம் உலக சங்கமம்.                       (அருமை…)

நிறக்கும் வானவில்லான உறவு
சிறந்த ஏலக்காயாய் மணந்து
சிறகு விரித்தால் பெற்றோரன்பு
பிறகொரு குறையில்லை, பேதமில்லை..    (அருமை….)

பாடல் – வேதா. இலங்காதிலகம். 
ஓகுஸ், டென்மார்க். 
21-4-08.

                           

 

Advertisements

16. பெற்றவரே பேறு பெற்றவரே!

 

 

பெற்றவரே பேறு பெற்றவரே! 

யிருக்குள் உயிர் வைத்துப் பிள்ளையை
கருவறைக் கர்ப்பக் கிரகத்தில் கருத்தாய்
உருவாக்கி உலகிற்குத் தரும் இனியவர்
பெருமையுடை பேறு பெற்ற பெற்றவரே!

கமெனும் கோயில் மூலவிக்கிரகங்கள்!
அன்பென்ற இறகினால் ஆன்மா கோதியவர்கள்!
பண்பின் போதி நகரமான இல்லத்தில்
பாசத்தின் சாசுவத சிகரமானவர் பெற்றோர்!

சொர்க்கமாய் இவ்வுலக வாழ்வை, இனிய
வர்க்கமாக்கு என்று தீர்க்கமாய்,
வேரோடி விழுதுவிடும் மனிதத்தை
தூரோடு நுழைத்த உன்னதமானவர்கள்.

நெஞ்சுரம் தந்து நெம்புகோலாகி,
நெறிகாட்டி, நெஞ்சில் நிறைந்தவரைத்
தரணியில் எம்மைத் தவழவிட்டவரை,
அரவணைத்து மரணிக்கும் வரை காப்போம்!

ருமை பெருமையறிந்து பெற்றவரை
கருமைபட வைக்காது நாம் காப்பதே
திருவுடை எமது பெற்றவர்களை
பெருமைக்குரிய பேறு பெற்றவராக்கும்.

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
29-7-2008.

(லண்டன் தமிழ் வானொலி, ரி.ஆர்.ரி தமிழ் ஒலி வானொலிகளில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

                            

Advertisements

Previous Older Entries